Polityka prywatności
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o tym, w jaki
sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe.
Użytkownik może dobrowolnie podać swoje dane osobowe wymagane w formularzu
kontaktowym. Dane podane w formularzu (za zgodą Użytkownika) przetwarzane są przez
Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu udzielenia odpowiedzi na
przesłane zapytanie.
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Notariusz Marta
Niedziałkowska-Lik.
Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich
poprawiania, sprostowania oraz żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania.

 1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
  na adres określony powyżej w pkt.1, albo drogą poczty elektronicznej kierowanej na
  adres: kancelaria@raciborz-notariusz.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w
  oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na
  wykonywaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów i kontraktów, jak również
  oferowaniu klientom sprzedaży produktów i usług;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie zapewniając
  pełną ochronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich;
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez uzyskania zgody w zakresie,
  w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru
  Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i
  Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG);
 6. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy
  przepisów prawa;
 7. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom
  międzynarodowym;
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym
  zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich
  przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
  nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi
  obowiązującymi przepisami.
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  ● żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych
  ● żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych

● żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych
● żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
● cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni bezskutecznym
lub bezprawnych przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody
● przenoszenia Państwa danych osobowych
● wniesienia skargi do organu nadzorczego
Z powyższych praw można skorzystać w sposób określony powyżej w pkt. 1 i 2.

Polityka plików cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji
  zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
  cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu
  ● dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
  Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
  szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i
  odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
  indywidualnych potrzeb
  ● tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem Google Analytics
  (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), które pomagają
  zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
  internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
  ● utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
  Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu
  i hasła
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
  tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
  czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
  oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są
  w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików
  cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

● „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
● pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
● „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu
● „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
● zewnętrzne pliki cookies, potrzebne do wyświetlenia Map Google czy
Likebox’a Facebooka (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą
w Irlandii)

 1. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza
  przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy
  Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
  cookies.Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
  blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
  internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
  Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
  plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  (np. wyświetlenie Map Google) dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
  http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki
  internetowej.
  W powyższej polityce plików cookies wykorzystano fragmenty wzoru takiej polityki,
  chronionej prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska.
Scroll to Top